Cán bộ, viên chức trường Giáo dục Chuyên biệt Niềm Tin nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc khoa học theo phong cách Hồ Chí Minh
Hoạt động giảng dạyHoạt động ngoại khóa
Hoạt động lễ hộiHướng nghiệp

87