Cán bộ, viên chức trường Giáo dục Chuyên biệt Niềm Tin nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc khoa học theo phong cách Hồ Chí Minh
Năm học 2018 - 2019Năm học 2019 - 2020
Năm học 2020 - 2021Năm học 2021 - 2022

87